ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

Предмет: Молба за усвајање предлога да се незапосленој деци палих бораца да приоритет под једнаким условима приликом запошљавања 

Писмо Министру о предлогу да Радна група за измену Закона о раду укључи у исти члан о приоритету при запошљавању деце палих бораца

Предлог Удружења да се незапосленој деци палих бораца да приоритет под једнаким условима приликом запошљавања

Предлог Удружења да се незапосленој деци палих бораца да приоритет под једнаким условима приликом запошљавања

Члан 1.

 

(1)   Органи државне управе, органи судске власти, органи државне власти и други државни органи, управни органи јединица локалне самоуправе, обавезни су приликом запошљавања на неодређено време службеника и намештеника на основу јавног конкурса и приликом запошљавања на одређено време на основу огласа, дати предност под једнаким условима незапосленом детету палог борца.

(2)   Дете палог борца из става 1. овог члана је дете које је до завршетка школовања било корисник породичне инвалиднине по палом борцу, у складу са Законом који примењује Решублика Србија.

(3)   Предност при запошљавању из става 1. овог члана не односи се на случајеве запошљавања на пословима радних места која су законом или неким другим правним прописом утврђена као руководећа места у органима државне управе.

(4)   Јавне службе и јавне установе чији је оснивач или један од оснивача Република Србија, општина, град, аутономна покрајина, правна лица у власништву или већинском власништву Републике Србије као и правна лица у власништву или већинском власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, које приликом запошљавања имају обавезу да распишу јавни конкурс или оглас на основу закона, другог прописа или колективног уговора, обавезне су приликом тог запошљавања да дају предност особи из става 1. овог члана уколико испуњава услове прописане овим чланом Закона, као и услове јавног конкурса односно огласа.

(5)   Предност при запошљавању из става 4. овог члана не односи се на случајеве запошљавања на пословима радних места која су законом или другим правним прописом утврђена као руководећа радна места.

(6)   Да би остварила право предности при запошљавању, особа из става 1. овог члана која испуњава услове за остваривање тог права, дужна је да уз пријаву на јавни конкурс или оглас приложи све доказе о испуњености тражених услова, као и потврду о признатом статусу коју издаје надлежни орган (МО или МУП).

(7)   Примену одредбе става 1. овог члана контролише надлежна инспекција (?), а примену одредбе става 4. овог члана контролише инспекција рада.

(8)    Особа из става 1. овог члана која не буде примљена у органима државне управе, уколико сматра да јој је повређено право предности при запошљавању може поднети жалбу на решење о пријему у службу изабраног кандидата.

(9)   Особа која сматра да јој је повређено право предности при запошљавању, може у року од петнаест дана од дана подношења жалбе из става 8. овог члана, поднети захтев надлежној инспекцији (?) за примену инспекцијске контроле.

(10) Надлежна инспекција (?) обавезна је у року од осам дана од дана пријема захтева за контролу да обавести лице које доноси решење о пријему у службу о покретању поступка инспекцијске контроле ради остварења права предности при запошљавању.

(11) Решење о распореду које је донето пре окончања поступка инспекцијске контроле надлежна инспекција (?) прогласиће неважећим.

(12) Надлежна инспекција (?) након примене инспекцијске контроле овлашћена је у случају постојања повреде права предности при запошљавању из става 1. овог члана решењем поништити решење о пријему у службу. Против тог решења може се водити управни спор.

(13) Уколико надлежна инспекција (?) утврди да у поступку пријема није извршена повреда права, обавестиће подносиоца захтева за контролу и руководиоца државног органа о резултатима спроведене инспекцијске контроле.

(14) Правно лице обавезно је да у року од 15 дана након склапања уговора о раду с изабраним кандидатом о томе обавести особу из става 1. овог члана која је по расписаном јавном конкурсу или огласу поднела пријаву за то радно место.

(15)  Особа из става 14. овог члана којој није дата предност при запошљавању, може поднети захтев надлежној инспекцији за примену контроле у року од петнаест дана од дана доставе обавештења из става 14. овог члана.

(16) Ако надлежна инспекција утврди да је склапањем уговора о раду повређено право предности при запошљавању особе из става 1. овог члана, утврдиће решењем повреду права предности, које извршно решење представља оправдан разлог за отказ уговора о раду чијим склапањем је то право повређено.

(17) Предност при запошљавању не могу остварити особе из става 1. овог члана којима је радни однос код последњег послодавца престао кривицом радника или им је служба непосредно пре пријаве на јавни конкурс или оглас престала на основу извршног решења о:

–          изреченој казни престанка службе;

–          отказу службе ако нису задовољили на пробном раду;

–          писаном отказу који поднесе службеник;

–          споразуму о престанку службе и

–          посебном отказу службе.

(18) Под појмом престанка радног односа код последњег послодавца кривицом радника сматра се отказ уговора о раду на основу првостепеног решења или одлуке о противзаконитом понашању радника и споразумни раскид уговора.

Посетите

Архиве