ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НАКАНДУ ЗА ШКОЛОВАЊЕ

У складу са важећим законским прописима:

  • Деца војног лица које погине или умре од задобијене ране, повреде или озледе, односно болести која је настала или се погоршала као последица вршења војне службе, а која су рођена у браку, ван брака, или усвојена, ако нису стрија од 18 година, односно 26 година, ако се налазе на редовном школовању, осим деце која су у радном односу, а без обзира на године живота – ако су трајно и потпуно неспособна за рад имају право на месечну новчану накнаду за време школовања и друге накнаде у вези са школовањем, ако не остварују стипендију по другом основу.
  • Дете остварује стипендију по другом основу и ако су му за време школовања, према општем акту школе, бесплатно обезбеђени смештај и исхрана.
  • Накнада за школовање обухвата месечну новчану накнаду, накнаду за набавку књига и школског  прибора и накнаду за групну рекреативну наставу, односно екскурзију, које организује школа, ако трошкове групне рекреативне наставе, односно екскурзије сноси корисник накнаде за школовање.
  • Накнада за школовање не припада кориснику наканде за разред школе, односно годину студија, коју корисник накнаде за школовање поново уписује, осим ако корисник накнаде понавља разред основне школе.
  • Редовним школовањем сматра све време трајања школовања у земљи, које је општим актом школе, односно одговарајућег факултета одређено као време потребно за завршетак те школе, односно факултета, у које се рачуна и апсолвентски стаж, ако је тај стаж утврђен, а најдуже до краја месеца у коме се према одговарајућем акту факултета, завршава апсолвентски стаж.

Документа потребна за остваривање права на накнаду школовања деце

1. Захтев за остваривање права на накнаду школовања деце
– ако је дете малолетно захтев подноси законски заступник (мајка или старатељ) а у случају пунолетства корисник накнаде

2. Изјава да ли дете прима стипендију по другом основу
– ако је дете малолетно изјаву даје законски заступник (мајка или старатељ) а у случају пунолетства корисник накнаде

3. Потврда из школе (основна, средња) или уверење (виша школа, факултет) о редовном школовању детета у текућој школској години – оригинал

4. Извод из матичне књиге рођених за дете – оригинал или оверена фотокопија

5. Уверење надлежне војне поште о околностима смрти оца детета – оверена фотокопија

6. Извод из матичне књиге умрлих за оца детета – оригинал или оверена фотокопија

7. Фотокопија чековне картице о текућег рачуна на који би се исплаћивала накнада за школовање искључиво за власника текућег рачуна

8. Фотокопија личне карте за власника текућег рачуна грађана

9. Уколико је активно војно лице преминуло, потребно је доставити медицинску документацију о лечењу именованог, која би била прослеђена Главној војно-лекарској комисији на налаз, оцену и мишљење да ли је смрт војног лица наступила од болести која је настала или се погоршала као непосредна последица службе у Војсци.

Наведена документа слати на адресу: Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за традицију, стандард и ветеране, Немањина 15, 11000 Београд

ОСНОВНЕ НАПОМЕНА: Напред наведена документа се достављају када се први пут подноси захтев за оставривање права на накнаду за школовање.

У случају поновног подношења захтева за остваривање права на наканду за шкловање, корисник накнаде подноси захтев за остваривање права, доказ о редовном школовању и изјаву да не прима стипендију по другом основу.

За остваривање права на наканду за набавку књига и школског прибора, сваке године захтев подноси законски заступник или корисник наканде уз који доставља и потврду о редовно уписаној школској години, а за оставривање права на накнаду за групну рекреативну наставу, односно екскурзију, потребно је, након изведене рекеративне наставе, доставити потврду издату од надлежног органа школе, у којој мора бити наглашено да је корисник накнаде био учесник исте, где и када је изведена и износ трошкова у динарима.

Право на наканду за време трајања апсолвентског стажа, оставрује се на основу уверења издатог од факултета да је студент стекао статус апсолвента у односној школској години и време трајања апсолвентског стажа.

ЈЕДНОМ ИЗГУБЉЕНО ПРАВО НА НАКАНДУ ЗА ШКОЛОВАЊЕ НЕ ЗНАЧИ ТРАЈНО ИЗГУБЉЕНО ПРАВО!

АКО УЧЕНИК СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ИЛИ СТУДЕНТ ОБНОВИ ГОДИНУ, ГУБИ ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА ШКОЛОВАЊЕ ЗА ТУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ. У СЛУЧАЈУ ДА УЧЕНИК, ОДНОСНО СТУДЕНТ, РЕДОВНО УПИШЕ НАРЕДНУ ГОДИНУ ШКОЛЕ, ОДНОСНО СТУДИЈА, ПОНОВО ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ПРЕДМЕТНУ НАКНАДУ, С ТИМ ШТО МОРА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ УЗ ДОКАЗ О РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ.

Референт за социјална питања:
ВС Дана Марковић, телефон 011/3201-689
email: dana.markovc@mod.gov.rs

Посетите

Архиве