ПАЛИ СУ НЕПОБЕЂЕНИ

Овај сајт посвећен је неговању успомена на погинуле борце у ратовима на простору бивше Југославије, који су несебично дали своје младе животе за одбрану своје отаџбине и за правду и слободу српског народа и других народа који са њима живе у пријатељству и слози.
Нека овај сајт-споменик једном времену и једном храбром нараштају буде наук, опомена и путоказ новим генерацијама да би неустрашиво знале да бране своје националне и државне интересе свим средствима примереним духу и времену у којем живе.
Само тако ће се сачувати српска баштина, генерацијама и у крви стварана, и само тако њихови животи неће бити узалуд дати.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА

извор:https://www.minrzs.gov.rs

Основни параметри за одређивање износа исплата по правима корисницима у области борачко-инвалидске заштите су статистички подаци о износима просечне нето зараде у Републици Србији (зарада без пореза и доприноса) из месеца који претходи исплати, просечне бруто зараде из претходног месеца, просечне нето зараде из претходне године, кварталне зараде која претходни месецу обрачуна, као и статистички подаци о проценту кретања месечне нето зараде у току године и проценту кретања просечне нето зараде у току године у односу на просечну нето зараду из претходне године.

Овe податкe Републички завод за статистику објављивао је 25 дана по истеку месеца за претходни месец.

Републички завод за статистику је од јануара 2018. године прешао на нови извор прикупљања података и методологију за обрачун просечних зарада и податке  објављује 55 дана по истеку извештајног месеца.

Имајући у виду интервале објављивања података, није могуће вршити редован месечни обрачун и исплату корисницима права из области борачко-инвалидске заштите, као у протеклом периоду, већ би обрачун и исплате биле извршаване сваки други месец односно 6 пута годишње.

У циљу наставка редовних месечних исплата корисницима права из области борачко-инвалидске заштите и заштите њиховог материјалног положаја, министар је донео одлуку, број 401-01-342/2018-11 од 8.03.2018. године, да се обрачуни врше на основу званичних статистичких података о износу просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса за месец новембар 2017. године и да ће се усклађивање исплаћених износа из области борачко-инвалидске заштите за 2018. годину, вршити једном годишње.

Како је обрачун могуће вршити само на основу званично објављених статистичких података и да је просечном годишњем износу најближа основица из новембра, износ од 47.575,00 динара је узет као основ за обрачун у 2018. години. Није могуће у обрачуну користити један податак који се односи на конкретни месец или просечну годишњу зараду а користити остале податке из другог месеца, јер нису упоредиви.

Након објављивања званичних статистичких података за 2018. годину, биће обрачуната и исплаћена разлика свим корисницима.

Доношење наведене одлуке омогућило је да се корисницима редовно врши исплата. У супротном прва исплата, након јануара 2018. године,  била би могућа тек у априлу месецу 2018. године и све наредне би се вршиле након два месеца.

Дакле, никакво смањење примања из области борачко-инвалидске заштите није било, нити је планирано. А износи по правима у новембру 2017. године, децембру 2017. године и јануару 2018. године су исплаћени по званично објављеним статистичким подацима из претходног месеца.

Члан 71. Закона о буџетском систему („Службени  гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13,  142/14, 68/15, 99/2016-др. закон и 113/17) дефинише да је функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Законска обавеза Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је да врши контролу трошења средстава намењених за остваривање права по прописима из области борачко-инвалидске заштите.

Исплата аконтација односно исплата без утврђеног права није у складу са важећим законским нормама. Не постоји систем државне управе у коме је могуће вршити исплату без законског основа.

 

Посетите

Архиве